Opleiding

Astrologie: een ambacht, een kunst en een wetenschap

1. Het visualiseren (oogreflex)
2. Het wichelen (sterktebepaling)
3. Het vertalen (de interpretatie)

Het meest voorkomende probleem bij net afgestudeerde astrologen is vergelijkbaar met wat een middelbare scholier overkomt als hij, na jaren in een taal te zijn onderwezen, zijn eerste stappen in dat taalgebied zet. Horen wat er precies gezegd wordt, is al problematisch, en als dat al lukt, dan stottert het antwoord. Zijn oor is nog niet gewend aan de klank van die taal en wat hij uitbrengt, is meestal een te rechtlijnige vertaling vanuit de eigen moedertaal. Het  niet goed horen komt in de horoscopie overeen met het probleem hoe en van welke invalshoek uit het gecompliceerde horoscooppatroon aan te pakken. Het  niet goed kunnen antwoorden met het nog niet goed kunnen vertalen van de abstracte constellatie in een overdrachtelijk verhaal. Die problemen slinken als het voorbereiden van de horoscoop in de drie bovenstaande stappen geschiedt.

Visualiseren
Door de planeten achtereenvolgens en in een zelf te kiezen volgorde in te tekenen ziet men de constellatie onder zijn handen groeien. Sinds het verschijnen van de computer is het uit de mode geraakt. Jammer, want al tekenend ontstaat een trapsgewijs inzicht in de opbouw van de constellatie, dat bij het door de computer in één klap uitgespuwde geheel ontbreekt. Computerhoroscopen met een waterval van aspecten. Dan komt het aan op schrappen, altijd lastiger dan iets bewust weglaten. Intekenen, op een aan zichzelf aangepaste wijze, is eigenlijk de proloog naar het wichelen en interpreterenen. Het is geen tijdverlies. Het op die wijze stelselmatig opgebouwde overzicht vereenvoudigt beide volgende stappen en kan het zicht op de grote lijnen van het patroon al in de eerste fase vergroten.

Wichelen
Wichelen is noodzakelijk omdat niet alle horoscoopfactoren even sterk werken. Vandaar dat de astroloog vroeger  wichelaar heette: wichelen = wegen. Zo trachtte hij een beeld te krijgen van datgene wat het brandpunt van de horoscoop vormt. Een opstap naar de interpretatie, waarin mogelijkheden en beperkingen van het horoscooppatroon scherp in het zicht komen, alsook uitgesproken hindernissen en de beste perioden om deze te overwinnen. Is het wichelen in de radixastrologie al van groot belang, voor de progressieve astrologie is het onontbeerlijk, maar in het merendeel van de huidige astrologische leergangen komt het echter nauwelijks aan bod.

Vertalen
De astroloog werkt met planeten, die functies aangeven, met dierenriemtekens, die de toonaard aangeven waarin de planeten opereren, en met huizen, die staan voor het concrete kader waarbinnen het voorgaande gebeurt (afschaffing van de slavenarbeid verandert het kader van huis VI). En met de hoekverhoudingen tussen de planeten (aspecten), die de verschillende functies, toonaarden en concrete kaders met elkaar verbinden. De interpretatie daarvan behelst eigenlijk het omzetten van een geheel (het horoscopische) in een ander geheel (een levensverhaal met persoonlijke karakteristieken). Elk van de afzonderlijke horoscoopfactoren dient zo veel mogelijk zijn betekenis te krijgen in relatie tot het geheel. Zeker, dat wordt voldoende door lesgevers benadrukt, maar op het methodisch toepassen van dit uitgangspunt wordt onvoldoende getraind. Dat leidt tot te rechtlijnige vertalingen, waardoor de horoscoop nauwelijks wordt omgezet in een overdrachtelijk en gestructureerd verhaal. Bovendien kunnen wezenlijke inhouden en betekenissen verloren gaan. Wichelen alvorens de eigen  taalfantasie op de horoscoop los te laten minimaliseert dit euvel.

Peilingen

1. Turven
2. Coderen

Visualiseren en vertalen lijken op het eerste gezicht weinig analytische zaken. Maar zelfs visualiseren kan worden gesplitst: (a) wat zie ik en (b) waar moet ik naar kijken. Desondanks is de astroloog daarbij eigenlijk de passieve pool, want (b) wordt al snel onderdeel van (a). Bv. de situatie van de buurtgenoten: Mercurius/Venus/Zon en de eventuele retrograde-effecten van de eerste twee. Hoewel ook het vertalen zich in tweeën laat delen - (a) de vertaling op zich en (b) de nuancering ervan, met name door bijwoorden zoals soms, vaak, regelmatig, etc. -, dicteert de horoscoop in eerste instantie (a) de astroloog; pas in (b) wordt hij echt de actieve pool. In het wichelen speelt het analytische een veel grotere rol: ondanks zijn letterlijke betekenis is het een kwestie van meten en wegen, het is dan de kunst zo eenvoudig en zo min mogelijk te meten. Het moet worden beperkt tot turven, bv. de verdeling over de elementen en kruisen, en coderen, bv. de manifeste versus de latente lading van de horoscoop - peilingen dus naar globale kenmerken van de horoscoop. Ondanks de jungle van verbanden daarin is dit na enige oefening vrij eenvoudig. De door dat soort peilingen in het zicht komende kenmerken zijn duidelijk van een andere soort dan de direct waarneembare; zij zijn er een aanvulling op. Beide soorten behelsen weliswaar vooral grotere lijnen, maar daar gaat het juist om. Zij tonen de omgrenzing van de meer specifieke inhouden van de horoscoop, vormen het fundament waar deze inhouden op rusten en bieden de juiste ondergrond voor de verdere interpretatie.

Workshop 1: Het opbouwen van de horoscoop, deel 1 (posities).
Dit geschiedt via het stap-voor-stap intekenen van de horoscoopfiguur, te beginnen met slechts de lege huizencirkel. Daarna worden eerst de heren van de acendant en de eventuele bezetting van huis I ingevoerd, vervolgens de Maan en dan de bezetting van de andere huizen van het grondaccoord. Verder: grondtoon en grondaccoord van de horoscoop, onderschepping en inklemming, en ingekorte huizencycli.
Voorbeelden: horoscopen van deelnemers.

Workshop 2: Het opbouwen van de horoscoop, deel 2 (aspecten).
Opnieuw het stap-voor-stap intekenen, te beginnen met de aspecten op ascendant en midhemel. Vervolgens die op de heren van huis I en factoren daarin. Dan die op de Maan en tot slot de overige aspecten. Verder: stroomlijn in de constellatie, asgebondenheid en de uniciteit van het lunaire deel van de horoscoop (Maan + aspecten van de Maan).
Voorbeelden: horoscopen van bekende mensen en van deelnemers.

De orb is geen op zichzelf staand iets maar onderdeel van een veel groter wichelsysteem. Ook onder meer dieptebekrachtigingen en aspectbekrachtigingen zijn daar onderdelen van. In feite is een nauwe aspect-orb niets anders dan een ruimtelijke bekrachtiging waarvan het effect moet worden gemengd met die van de de andere onderdelen. Dat laat zich prima illustreren door het systeem van de transits. Heeft iemand een conjunctie van Mars en Venus met een orb van 3°, dan is de kans klein dat de binnen een jaar driemaal optredende transits van Pluto, Neptunus of Uranus beide radixplaneten in hetzelfde jaar aspecteren. Is de orb slechts 1° dan is die kans juist heel groot. In het laatste geval is de uitwerking van de transit veel krachtiger en ook inhoudelijk anders dan in het eerste geval.

 

Workshop 3: Manifeste versus latente lading.
Uitgangspunt: wat met de geboortetijd samenhangt werkt persoonlijker en sterker dan wat met de geboortedag samenhangt. Huisposities zijn individueel gekleurd, tekenposities niet. Aspecten naar ascendant, midhemel en de heren van de ascendant hebben een meer persoonlijke kleur dan de overige aspecten.
Illustratie onder meer aan de hand van horoscopen van astrologische tweelingen.

Workshop 4: Bekrachtigingen.
Uitgangspunt is het affiniteitsprincipe (overeenstemming). Er bestaat overeenstemming tussen het teken Ram en huis I, en beide hebben affiniteit met Mars en Pluto, en daardoor ook met Schorpioen en huis VIII. Dit levert een kortere of langere reeks van bekrachtigingen op voor elke horoscoop. Verder: aspectbekrachtigingen, cyclische positieverbanden, elementen en kruisen.
Voorbeelden: horoscopen van bekende mensen.

Workshop 5: Progressies versus radix.
Dat is beweging tegenover positie, snelheid (tempo) tegenover concentratie, energie tegenover situatie. Aan bod komen het veto van de radix, progressie als radixfactor en progressief openbloeiende radixclusters. Verder: de invloed van progressies op de uitwerking van radix-aspecten tussen de langzame planeten en het effect van retrograde (wordende) snelle planeten. Het accent ligt op de wijzigende werking van belangrijke progressies op de uitwerking van het radixpatroon.
Voorbeelden: horoscopen van deelnemers

De connectie radix/progressies
Progressies zijn niet te interpreteren zonder de radixconstellatie in haar geheel daarbij te betrekken. Over dit veto van de radix zijn alle astrologen het eens. Wat niet in de radix aanwezig is, kan nooit tevoorschijn komen. Dat is de invloed van de radix op
progressies. Maar ook het omgekeerde geldt: de radix wordt onvoldoende geïnterpreteerd als de grotere progressielijn buiten beschouwing blijft. We kunnen dat progressie als radixfactor noemen. Wordt Pluto-60°-Neptunus exact binnen de haalbare
lengte van een mensenleven of niet? Dat maakt nogal een verschil, want wat niet exact wordt, blijft tendens.

.
Workshop 6: Versnelde interpretatie van de kosmische assen.
Uiteenzetting van het effect van deze assen en hun polen op de rest van de horoscoopfactoren, met name wanneer zij zich in huizen bevinden die ook planeten en/of witte lichten herbergen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het verschil van niveau van uitwerking tussen deze kosmische punten en de overige horoscoopfactoren, en hoe dit verschil in de interpretatie in te vlechten. Voorkomen dat deze kosmische punten als afzonderlijke entiteiten worden geïnterpreteerd is van groot belang. Het onzienlijke bevindt zich niet buiten maar in de concrete wereld.

Workshop 7: Planeetpatronen, clusters, horoscoopquadranten

Analyse van de invloed van de globale radixkenmerken en het persoonlijke leven en de mogelijkheden en de beperkingen die deze invloeden met zich brengen. Ook de meer bekende van deze invloeden, zoals de elementen en kruisen komen aan bod. Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen die de cursisten naar voren brengen.

Tweede jaar: Vijf workshops

Workshop 1:Samenvatting workshops eerste jaar.
Workshop 2: Het levensscenario - de grote progressieve invloeden op de levensloop
Workshop 3: De jaar-invloeden en het samenvattend duiden van opeenvolgende jaren
Workshop 4: Driedelingen (o.a. tekens/decanaten/graden; planeten/lichten/assen)
Workshop 5: Samenvatting workshops tweede jaar.

De inhoud van de workshops in het tweede jaar kunnen deels bepaald worden
in overleg met de deelnemers aan het eerste jaar. In elk geval worden twee
workshops gewijd aan verdere uiteenzettingen over het interpreteren van progressies

Praktijk
In de workshops wordt veel tijd ingeruimd voor training, zowel aan de hand van de eigen horoscoop als aan die van bekende personen. Deze laatste categorie wordt over het algemeen als lesmiddel verwaarloosd terwijl juist bekende mensen ideaal horoscopisch materiaal vormen. Bekendheid berust namelijk altijd op iets zeer uitgesprokens in de horoscoop, vaak zelfs op een eenzijdigheid, horoscopisch dus op ladingen die er buitengewoon sterk en zuiver uitspringen. Dat biedt een scherp zicht op werking en inhoud van de betreffende planeten, huizen en tekens.

Literatuur
Hoe goed er ook les wordt gegeven, geen enkele leerling kan buiten een literatuurtraject. Daarbij gaat het niet zozeer om een af te werken boekenlijst, dus om een kwalitatief uitgekiend aantal titels, maar om een verkenning zonder meer. Men doet er goed aan, buiten deze cursus om, van zoveel mogelijk astrologische invalshoeken uit het onderwerp te verkennen, zelf te leren oordelen over de kwaliteit van het gelezene en zelf te beslissen waar men iets aan heeft. Niets is funester dan astrologie te leren vanuit de mond van slechts één leraar.

Deelname

Het maximum aantal deelnemers is twintig, het minimum aantal tien.

Prijs

Het eerste jaar kost dus € 350.- Dat kan ook in twee termijnen betaald worden.

Vóór 1 october 2012 €150.- vóór 1 januari 2013€ 200.-

Het tweede jaar € 300

op giro 392065 tnv W.G. Bode Amsterdam.

 

 


DEELNEMERS: maximaal 20
PRIJS € 50.-(incl. koffie en thee) per workshop(10:30-16:30)

BETALING
JAAR 1: € 150,-- per Sep. 10 en € 150,-- per Dec. 10
APARTE WORKSHOP: € 150,-- per Sep. 10 en € 150,-- per Dec. 10
Te storten op rek.nr. 392065 tnv. W.G.Bode, Amsterdam


LOCATIE: Hilversum, Oude Enghweg 19
AANMELDEN: 0206253387/info@noordervliet.com

NIEUW . Via het programma AstroAnalyse komen tellingen en bekrachtigingen, basis van de sterktebepaling (workshops 4 en 5), binnen luttele seconden uit de computer. AstroAnalyse laat zich koppelen aan het programma Astrolab en kost € 95,--. Te bestellen bij Anner van Hardenbroek, info@astroanalyse.nl, tel. 030-2523427.


about this site .. ©.AURORA ASTROLOGIE..